*શ્વાસ હોય કે લાગણીઓ,* *એકવાર અટકે પછી* *શું ફેર પડે,* *ગમ્મે તેટલા ખભા બદલો….*


Dard Shayari / Wednesday, December 21st, 2016

*શ્વાસ હોય કે લાગણીઓ,*
*એકવાર અટકે પછી*
*શું ફેર પડે,*
*ગમ્મે તેટલા ખભા બદલો….*

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − five =